Extranet toegang

Toegang tot Cloud

Laatste nieuws

Laatste artikel

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Behoudens een tussen partijen overeengekomen uitdrukkelijke schriftelijke afwijking is de relatie tussen Kokoon Design en haar afnemers onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, die door de afnemer worden erkend en aanvaard, ook in geval zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere inkoopvoorwaarden van de afnemer.

2. De klant verklaart dat hij van plan is de gekochte producten door te verkopen en ze niet uitsluitend als eindgebruiker aan te kopen.

3. Onze prijzen zijn altijd exclusief belasting. Productaanbiedingen en prijslijsten worden opgesteld en aan de klant meegedeeld onder voorbehoud van latere wijzigingen en correcties. De foto’s en afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

4. Elke validatie van een bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de voor verkoop beschikbare producten. Door het plaatsen van een bestelling online, per e-mail of per fax, geeft de klant uitdrukkelijk te kennen dat hij/zij een koopovereenkomst met Kokoon Design wenst aan te gaan en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Kokoon Design verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de producten. De beschikbaarheid van artikelen kan worden nagegaan op het extranet.
De beschikbaarheid van artikelen kan worden nagegaan op het extranet. De koopovereenkomst tussen Kokoon Design en de afnemer komt tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door Kokoondesign.

5. De producten worden geleverd door onafhankelijke transporteurs (DPD, Exapaq, Mondial Relay, Gefco en DSV) op het vasteland van Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Spanje, Portugal en Italië. Andere bestemmingen zijn mogelijk op aanvraag en op prijsopgave. In de mate van het mogelijke worden de producten geleverd op de datum die in de orderbevestiging is vermeld. De leveringstermijnen zijn dus indicatief, ook al worden zij voor meer dan 95% nageleefd. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot de toewijzing van schadevergoeding door Kokoon Design. Eventueel verschuldigde douanerechten, in het bijzonder invoerrechten of accijnzen, zijn in alle gevallen voor rekening van de ontvanger en kunnen geen aanleiding geven tot enige vordering of verzoek om schadevergoeding van Kokoon Design.

6. De kosten van levering en installatie zijn in alle omstandigheden voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De montage van de goederen geschiedt op risico van de koper.

7. Kokoon Design blijft eigenaar van de verkochte producten tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren. In geval van wederverkoop behoudt de verkoper tevens de mogelijkheid de prijs te vorderen van de goederen die door de onderkoper worden gehouden. Het eigendomsvoorbehoud gaat over op de wederverkoopprijs. Vanaf het ogenblik van de levering gaan de risico’s van alle aard, met inbegrip van overmacht en overmacht, en de bewaring, over op de koper. Niet-betaling van één van de termijnen kan leiden tot terugvordering van de goederen.
Bij laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum van de betrokken factuur, zal een forfaitaire boete van 12% van het bedrag verschuldigd zijn ter dekking van de incassokosten. Bovendien zal een interest van 8% (op jaarbasis) op het verschuldigde bedrag worden aangerekend vanaf de 30e dag van de vertraging.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België), waar de maatschappelijke zetel van Kokoon Design gevestigd is, bevoegd.

8. De koper is verplicht bij de levering de verpakking van de geleverde producten zorgvuldig te inspecteren en, in geval van gebreken of sporen van schokken, zijn voorbehoud betreffende uiterlijke tekenen van beschadiging schriftelijk op de leveringsbon te vermelden alvorens deze in ontvangst te nemen. De koper moet de verkoper ook schriftelijk of per e-mail ([email protected]) op de hoogte brengen. Indien de koper de verkoper niet binnen 4 (vier) kalenderdagen na de levering in kennis stelt van gebreken die na zorgvuldig onderzoek kunnen worden geconstateerd, wordt de koper geacht het geleverde te hebben aanvaard in de staat waarin het zich bevindt en vervalt na afloop van deze termijn elk recht op reclame.
De verkoper moet in staat zijn de gedane beweringen onmiddellijk te controleren. De koper verbindt zich ertoe de verkoper in alle omstandigheden de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen.
De koper verliest alle rechten en bevoegdheden waarover hij beschikt indien hij zijn klachten niet binnen de voormelde termijnen heeft meegedeeld en/of indien hij de verkoper niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te verhelpen en/of indien hij niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht om de gebreken zo spoedig mogelijk te ontdekken.
Indien de klacht binnen de garantiebepalingen valt en door de verkoper gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper de keuze tussen het betalen van een schadevergoeding ten bedrage van maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, of het kosteloos vervangen van de geleverde goederen. De verkoper is niet gehouden tot enige andere schadevergoeding of schadeloosstelling in welke vorm dan ook.

9. Als productieleider en importeur van haar assortiment geeft Kokoon Design een wettelijke garantie tegen verborgen gebreken voor een periode van 2 jaar vanaf de factuurdatum. Kokoon Design beperkt haar tussenkomst in elk geval tot de vervanging van de gebrekkige producten of de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op bijkomende schadevergoeding. De koper verbindt zich ertoe geen enkele vergoeding te eisen voor materiële of andere schade, van welke aard ook, die hij of een derde zou lijden ten gevolge van de verkoop of het gebruik van de door Kokoon Design verkochte producten. De afnemer doet hierbij afstand van elk verhaal tegen Kokoon Design en erkent dat Kokoon Design niet in staat is te garanderen dat de verkochte producten geen inbreuk maken op de rechten van derden.
Bij de uitoefening van deze garantie en om Kokoon Design in staat te stellen het gebrek naar behoren te behandelen, stemmen partijen in met het gebruik van digitale foto’s in het kader van de behandeling van garantieclaims.
Indien de eindconsument bij het uitpakken en monteren van het product een gebrek aan het product constateert, is hij/zij verplicht dit onmiddellijk aan de verkoper (in dit geval de klant van Kokoon Design) te melden, die de klacht aan Kokoon Design zal doorsturen.
Een product met een defect waarover een klacht is ingediend, mag niet worden gemonteerd en gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de Serviceafdeling. Elk geassembleerd product wordt als aanvaard beschouwd.

10. Door eenvoudigweg een bestelling te plaatsen op de website van Kokoon Design, geeft de klant Kokoon Design uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en deze te gebruiken voor doeleinden zoals klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie, controle van de solvabiliteit, marketing en reclame. Het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden of gepersonaliseerde reclame is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de klant, die wordt gegeven tijdens de bestelprocedure. Kokoon Design verbindt zich ertoe deze gegevens enkel mee te delen voor de behoeften van haar dochterondernemingen, met uitsluiting van elke andere derde partij. De klant die besteld heeft op de site www.kokoondesign.com kan te allen tijde vragen om inzage in en correctie van de persoonsgegevens die Kokoon Design heeft vastgelegd. De klant heeft het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Voor nadere informatie wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

11. Indien een van de bepalingen en voorwaarden hierin ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen en voorwaarden onverminderd van kracht en zijn deze bepalingen en voorwaarden afdwingbaar voor zover de wet dit toestaat.

12. De partijen aanvaarden in het kader van hun betrekkingen elektronische bewijsmiddelen zoals e-mails, back up, ….

13. geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van het contract worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik (België), waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is, bevoegd.

Scroll naar boven